BigData Cup Challenges

1. Predicting Chess Puzzle Difficulty

Jan Zyśko, Katarzyna Jagieła, Maciej Świechowski, Sebastian Stawicki, Andrzej Janusz, and Dominik Ślęzak
Contact Person:
Dominik Ślęzak


2. Optimized Road Damage Detection Challenge (ORDDC'2024)

Deeksha Arya, Hiroya Maeda, Hiroshi Omata, and Yoshihide Sekimoto
Contact Person:
Deeksha Arya


3. Building extraction generalization challenge 2024

Shenglong Chen, Chenbo Zhao, Bhanu Chintakindi, Yoshiki Ogawa, and Yoshihide Sekimoto
Contact Person:
Shenglong Chen


4. Characterizing User Behavior in Social Networks: Propagation, Prediction, and Sensemaking

Qingyun Sun, Jianxin Li, Ruijie Wang, Xingcheng Fu, Jiayi Luo, and Haonan Yuan
Contact Person:
Qingyun Sun


5. Suicide ideation detection on social media

Qing Li, Hong Va Leong, Jun Li, Xiangmeng Wang, Yifei Yan, and Ziyan Zhang
Contact Person:
Jun Li


6. Challenges of Trustworthy AI in Distribution Shifts and Algorithmic Fairness

Minglai Shao, Yang Zhang, Yueheng Sun, Wenjun Wang, and Zan Wang
Contact Person:
Minglai Shao


7. IEEE BigData 2024 Cup: Reconstructing The Contact Network from Observed Disease Infections

Jiangzhuo Chen, Stefan Hoops, Parantapa Bhattacharya, Dustin Machi, Vanamala Venkataswamy, and Madhav Marathe
Contact Person:
Jiangzhuo Chen