Minh Hoai Nguyen

Minh Hoai Nguyen 

Associate Professor
Department of Computer Science
Stony Brook University,
State University of New York

Office: Room 243, New Computer Science Building
Phone: 631-632-8460
Mailing address: NCS243, Computer Science Department, Stony Brook University, Stony Brook, NY11794-2424
Email: (put the first two words of my name together without space) @cs.stonybrook.edu

I publish under the name M. Hoai. Prior to 2011, I published under the name M.H. Nguyen.

"Minh Nguyen" "Nguyen Minh" "Minh Hoai Nguyen" "Hoai Minh Nguyen" "Nguyen Hoai Minh" "Nguyen Minh Hoai" "Hoai Nguyen" "Nguyen Hoai" "Minh Hoai" "Hoai Minh" "AI" "Artificial Intelligence" "Computer Vision" "Machine Learning" "Video Analysis" "Action Recognition" "Thi Giac May Tinh" "May hoc" "Tri Tue Nhan Tao" "Nhan dang anh" "Nhan dang video" "Computer Science" "Khoa hoc may tinh" "robotics" "mathematics" "maths" "toan hoc" "Stony Brook University" "Stony Brook" "Dai hoc Stony Brook" "SUNY" "State University of New York" "Dai hoc bang New York" "Dai Hoc New York" "University of New South Wales" "UNSW" "CMU" "Carnegie Mellon University" "RI" "Robotics Institute" "Visual Geometry Group" "Vgg" "Oxford University" "Brasenose" "Brasenose College" "Nicholas Kurti Fellow" "Hanoi" "Vietnam" "Viet Nam" "Vietnamese" "Ha Noi" "Ho Chi Minh City" "Intelligent Agents" "Software Agents" "Chu Van An" "Vietnam National University" "Dai Hoc Tong Hop" "Chuyen Toan Tong Hop" "A0 Tong Hop" "IMO" "International Mathematical Olympiad" "Academic" "Hoài" "Nguyễn" "Minh" "Minh Nguyễn" "Nguyễn Minh" "Minh Hoài Nguyễn" "Hoài Minh Nguyễn" "Nguyễn Minh Hoài" "Nguyễn Hoài Minh" "Hoài Nguyễn" "Nguyễn Hoài" "Minh Hoài" "Hoài Minh" "Trí tuệ nhân tạo" "Chu Văn An" "Đại học tổng hợp" "chuyên toán" "Toán quốc tế" "Hà Nội" "Thành Phố Hồ Chí Minh" "Toán học" "Khoa học máy tính" "Nghiên cứu" "thị giác máy tính" "máy học" "nhận dạng ảnh" "nhận dạng video" "xử lý ảnh" "xử lý video"